ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
בין מדע לפילוסופיה
ישעיהו ליבוביץ
הוצאת אקדמון, 1987
הגדל תמונה
ספר זה הוא קובץ של מאמרים, שיחות והרצאות, מפירות עיונו ודיונו של ישעיהו ליבוביץ עשרות שנים בבעיות אזור - הספר שבין עולמם של מדעי - הטבע ועולמם של מדעי - האדם (מדעי הרוח והחברה). הם לוקטו ממקורותיהם השונים - קבצים אחרים, כתבי עת, הקלטות, האנציקלופדיה העברית, וצירופם יחד לספר אחד מביא להצגת השניות הגדולה בעולמה של ההגות האנושית הרציונאלית, שעליה מחפה בעברית השימוש במונח "מדע" לגבי שניהם, לעומת ההבחנה הלועזית בין science ל - :humanities מצד אחד - הכרת המציאות כטבע שניתן לתפיסתנו ושמוסבר ממה שאנו מגלים כקיים בו בעצמו; מצד שני - הכרת מציאות שהיא מוצר תודעתנו ורציותינו ושמובנת לנו ממה שגלום בנו בעצמנו. לשון אחר - העימות בין מה שנראה לנו כיש ובין השיפוט עליו וההערכה והדרישה לגביו; ועוד לשון אחר - העימות בין "העובדות" ובין "ערכים". יש הוגי - דעות שרואים בעימות זה את הציר שעליו סובבת ההגות הפילוסופית לכל זרמיה ובכי התקופות: אם הוא מציג שניות - בפועל או שניות בתודעתנו בלבד. מכאן הניסוחים הרווחים היום על "שתי תרבויות" או על "מעמדנו בין שני העולמות". המאמרים בקובץ זה אינם עיונים מקצועיים בבעיות של שתי התרבויות או שני העולמות אלא, עיונים בעימות הגדול שביניהם.
חזרה לרשימת הספרים