ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
שיחות על "מסילת ישרים" לרמח"ל
ישעיהו ליבוביץ ותלמידים-חברים
הוצאת עצמית, 1995
הגדל תמונה
פרופ' ישעיהו לייבוביץ נמנה עם ותיקי מתפללי בית כנסת "ישורון" בירושלים, ובמשך שלושים השנים עד לפטירתו התארגן בחסותו ב"ישורון" חוג שהתכנס בכל יום חמישי בערב ללימוד בחומר מגוון ממקורות ההגות היהודית.
בשלוש עשרה השנים הראשונות עסק החוג בשני מחזורי לימוד מלאים ב"מורה נבוכים" לרמב"ם, לאחר מכן ב"משנה תורה" לרמב"ם, ב"אגרות הרמב"ם, "מסילת ישרים" לרמח"ל, "הכוזרי" לר' יהודה הלוי, "ספר העיקרים", לר' יוסף אלבו, "פרקי אבות", "חובות הלבבות" לרבנו בחיי אבן פקודה, "רוח חיים" לר' חיים מוולוז'ין", "איש ההלכה" לרב סולובייצ'יק, ובשנת תשנ"ד האחרונה ב"משך חוכמה" פירושו על התורה של ר' מאיר שמחה הכהן מדווינסק.
פרופ' לייבוביץ ראה ב"מסילת ישרים" את אחד מחמשת ספרי האמונה הגדולים ביותר בתולדות ההגות האמונית היהודית, והערכתו לחיבור זה התבטאה בכך שהוא עסק בו גם במסגרת חוג נוסף של תלמידים-חברים שניפגש בביתו כל מוצאי שבת. תוכן השיעורים והשיחות של שני חוגים אלה הוקלט ופוענח, ולאחר עריכה משולבת נולד מעשה הרכבה במתכונת ספר שיחות זה כמנחת ביכורים לכל אותם שהחמיצו ביקורים והשתתפות בחוגים אלה, אך עשויים למצוא זמן בהגותם של האישים והכרת עולמם הרוחני היהודי והאנושי.
חזרה לרשימת הספרים